Behandlingsopgaver

Varetagelsen af behandlings- og plejeopgaverne tager udgangspunkt i følgende værdigrundlag:

  • Patienten betragtes som et menneske med egne værdier og evne til at træffe beslutninger for sig og sine.
  • Livet har værdi til det ophører og individuel livskvalitet i det resterende liv prioriteres højt.
  • Diagnostik og behandling omfatter alene elementer og tiltag, som betyder noget for patientens velbefindende og som er meningsfyldt på det givne tidspunkt.
  • Patientens behov er af fysisk, psykisk, social og åndelig karakter, og alle disse komponenter må tilgodeses for at opnå et godt plejeforløb.
  • Patienten er en del af en familie, et netværk, som må have vilkår der fremmer det bedst mulige samvær og støtte gennem sygdomsforløbet og ved dødsfald.
  • For patienter med et spinkelt eller slet intet socialt netværk stilles særlige krav til den sociale og medmenneskelige støtte fra hospices personale og frivillige.

Svanevig Hospice varetager den fysiske, psykiske og sociale omsorg og pleje samt symptomlindring.

Patienterne vil almindeligvis have behov for behandling af en lang række fysiske symptomer som for eksempel træthed, appetitløshed, smerter, kvalme og angst. Med udgangspunkt i patientens værdier, ønsker og behov, skal plejen og omsorgen integrere de psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige dimensioner.

Med fokus på livskvalitet vil vi på Svanevig Hospice søge at skabe rammer og etablere støttefunktioner for patienten i den sidste tid.

Hertil kommer støtte til de pårørende under patientens indlæggelse og i sorgen over tabet efter dødsfaldet.