Vedtægter

ADVOKATFIRMAET DRACHMANN
Torvet 15, 4800 Nykøbing F.
Telefon 54845090 – Fax 54845099
E-mail drachmann@drachmann.com
J.nr.: LR

 

Vedtægter for Svanevig Hospice.

1. Fondens navn, hjemsted og stiftelse

1.1 Fondens navn er ”Svanevig Hospice”.

1.2 Fondens hjemsted er Lolland Kommune.

2. Formål

2.1 Fondens formål er:

  • at yde specialiseret lindrende behandling, pleje, omsorg og symptomlindring for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt støtte og rådgivning til den døendes pårørende
  • at den palliative indsats bidrager til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, med højest mulig livskvalitet. At både den døende og pårørende oplever en helhedsorienteret indsats med åbenhed, accept og bekræftelse af den døendes værdi som menneske. Aktiv dødshjælp (eutanasi) udføres ikke.

3. Fondens kapital

3.1 Fondens grundkapital andrager kr. 500.000,00, der er indbetalt kontant af stifterne.

3.2 Fonden driver Svanevig Hospice efter driftsoverenskomst med Region Sjælland.

4. Særlige rettigheder

4.1 Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.

5. Fondens ledelse

5.1 Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen består af 5 – 9 medlemmer.

5.3 Bestyrelsens medlemmer skal i sin sammensætning repræsentere et så bredt udsnit af erfaring og viden indenfor de følgende områder, som det er muligt.

a. Læge-, sundhedsfaglig viden og erfaring.
b. Økonomisk, forretningsmæssig, organisatorisk eller juridisk viden og erfaring.

5.4 Støtteforeningen for Svanevig Hospice er berettiget til at have udpeget et bestyrelsesmedlem.

5.5 Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen udpeges for to år ad gangen. Den pågældende kan genvælges.

Medarbejderen udtræder af fondens bestyrelse ved ansættelsesforholdets ophør.

5.6 Bestyrelsen er selvsupplerende.

5.7 Bestyrelsen udpeges bortset fra medlem jf. pkt. 5.4 og 5.5 for 4 år ad gangen fra den 1. maj til den 30. april. Har bestyrelsen ikke senest med udgangen af april måned valgt eller har taget de fornødne initiativer til udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en fireårsperiode og så fremdeles.

5.8 Afgår bestyrelsesmedlemmer skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid har mindst 5 medlemmer.

5.9 Genudpegning kan finde sted.

5.10 Bestyrelsen vælger formand og næstformand, og valgperioden er fra den 1. januar til den 31. december. Har bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned valgt eller har taget de fornødne initiativer til udpegning af formand og næstformand, fortsætter de hidtidige valgte.

6. Bestyrelsens virke

6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 6.2 og pkt. 8. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende eller hvis denne ikke er til stede næstformandens.

6.2 Uanset pkt. 6.1 kræves til beslutninger om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede og at mindst ¾ af de deltagende bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Sådanne beslutninger skal endvidere godken-des af tilsynsmyndigheden, Region Sjælland.

6.3 Bestyrelsesmøder indkaldes af bestyrelsesformanden med mindst 14 dages varsel. Det tilstræ-bes, at der afholdes mindst 4 møder årligt.

6.4 Ønsker et bestyrelsesmedlem eller hospicechef indkaldt til bestyrelsesmøde, skal dette dog indkaldes straks. Såfremt bestyrelsesmedlem eller hospicechef anmoder herom, må varslet ik-ke overstige 8 dage.

6.5 Sammen med indkaldelsen skal til bestyrelsesmedlemmerne fremsendes dagsorden og det skriftlige materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte dagsor-denpunkter.

6.6 Bestyrelsesformanden sørger for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens mø-der.

7. Fondens daglige ledelse

7.1 Bestyrelsen kan ansætte en hospicechef til varetagelse af fondens daglige ledelse.

Hospicechef skal følge de retningslinjer og anvisninger bestyrelsen har givet og har ikke befø-jelse til at træffe usædvanlige dispositioner eller dispositioner, der har vidtrækkende betyd-ning.

Bestyrelsen kan give den daglige ledelse særlig beslutningskompetence og prokura.

7.2 Hospicechef deltager i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen konkret træffer anden beslutning herom.

8. Tegningsregel

8.1 Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden eller næstformanden i for-ening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

8.2 Den samlede bestyrelse kan i forening give hospicechef skriftlig fuldmagt til at disponere på fondens vegne inden for det i fuldmagten konkret formulerede område. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvorefter den originale fuld-magt skal tilbageleveres af hospicechef.

9. Hæftelse

9.1 Fonden hæfter alene for sine forpligtelser med den fonden til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler således ikke stifter, bestyrelsesmedlemmer eller direktion nogen personlig hæf-telse for fondens forpligtelser.

10. Regnskab og revision

10.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

10.2 Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde en fuldstændig årsrapport over alle fondens ind-tægter og udgifter med dertil hørende status.

10.3 Årsrapport revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

10.4 Årsrapporten skal godkendes af tilsynsmyndigheden, Region Sjælland.

11. Årets overskud

11.1 Årets overskud anvendes til konsolidering af formuen.

12. Ændring i fundatsen og opløsning

12.1 Bestyrelsen kan med tiltræden fra mindst ¾ af bestyrelsesmedlemmerne træffe beslutning om ændring af fundatsen og om likvidation af fonden, herunder ved fusion med en eller flere an-dre fonde. Indkaldelse til bestyrelsesmøder med sådanne forslag skal ske med anbefalet brev, og bestyrelsesmødet skal afholdes inden 3 måneder efter indkaldelsen.

12.2 Ved fondens opløsning skal fondens formue anvendes til de i pkt. 2 nævnte identiske eller beslægtede formål.

12.3 Væsentlige vedtægtsændringer og likvidation af fonden skal godkendes af tilsynsmyndighe-den, Region Sjælland.

Således vedtaget ændret den 24. april 2024